Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych:

  • ksiąg rachunkowych;
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Dodatkowo wskazane podmioty będą zobowiązane do okresowego przesyłania tych danych organom podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powyższy obowiązek będzie dotyczyć zarówno podatników podatku dochodowego od osób prawnych, jak również podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy CIT będą przesyłać księgi i ewidencje raz w roku, w terminie złożenia zeznania za dany rok podatkowy.

Podatnicy PIT, w tym opodatkowani ryczałtem, oprócz analogicznego obowiązku przesyłania danych podatkowych raz do roku będą musieli dodatkowo przesyłać księgi i ewidencje miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od częstotliwości rozliczania zaliczek na PIT lub ryczałtu, do 20. dnia następnego miesiąca.

Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r.