Grupy VAT

Sejm odrzucił kilkadziesiąt poprawek Senatu dotyczących Polskiego Ładu. W związku z powyższym podpisanie ustawy przez Prezydenta oraz jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw jest tylko formalnością.

Od 1 stycznia 2022 r. czeka wszystkich wiele zmian – zarówno Państwa jako przedsiębiorców, jak i nas jako księgowych, kadrowych i doradców podatkowych.

Zapraszamy na artykuł dotyczący grupy VAT.

Informacje ogólne

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami podatnicy, między którymi istnieje powiązanie finansowe, ekonomiczne i organizacyjne rozliczają podatek od towarów i usług odrębnie.

Ustawodawca, działając w oparciu o dyrektywę 2006/112/WE, zdecydował na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego grupę VAT – tzn. grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, która będzie zarejestrowana jako podatnik podatku.

Grupa VAT będzie działała przez swojego przedstawiciela czyli podmiot reprezentujący grupę.

Kto może utworzyć grupę VAT

Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy, którzy:

  • posiadają siedzibę na terytorium kraju;
  • podatnicy nieposiadający siedziby na terytorium kraju w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeżeli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada:

  • bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub
  • ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli:

  •  przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub
  • rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub
  • członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli:

  •  prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub
  •  organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Zalety grupy VAT

Fundamentalny charakter dla funkcjonowania grup VAT ma regulacja przewidująca, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to neutralność podatkową wewnątrz grupy VAT.

Konsekwencją bytu grupy VAT jest uznanie, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmiot należący do tej grupy w stosunku do podmiotu do niej nienależącego uważa się za dokonane przez tę grupę.

Zasada ta funkcjonuje również w drugą stronę co oznacza, że dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz podmiotu należącego do grupy VAT przez podmiot do niej nienależący uważa się za dokonane na rzecz tej grupy.

Sposób powstania grupy VAT

Grupa VAT musi zostać zawarta w formie pisemnej umowy. Zgodnie z przewidywanymi regulacjami umowa wskazuje m.in. nazwę podatnika, podmioty tworzące grupę VAT oraz wysokość ich kapitału zakładowego czy czas trwania grupy VAT, który nie może być krótszy niż 3 lata.