Składka zdrowotna

Informacje ogólne

Od samego początku planowanych zmian, kwestie dotyczące wysokości składki zdrowotnej budzą największe kontrowersje. Składka zdrowotna, według planowanych zmian, będzie zależna od dochodu. Dodatkowo na jej wysokość będzie wpływał sposób opodatkowania – tzn. inną wysokość składki zapłacą przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych, inną podatnicy liniowi, a jeszcze inną ryczałtowcy.

Co ważne, podatnicy nie będą mieli możliwości odliczenia składki zdrowotnej ani od podatku, ani nawet od dochodu.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o planowanej wysokości składki zdrowotnej, z podziałem na sposób opodatkowania działalności.

1 .Skala podatkowa

Podatnicy, którzy rozliczają podatek według skali podatkowej (tj. 17% lub 32%) będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu.

Ustawodawca nie przewidział w tym przypadku składki minimalnej.

2. Podatek liniowy

Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła 4,9% dochodu,

jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:

  • minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia rok składkowego w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru;

w 2022 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3010 zł brutto, zaś minimalna wysokość składki zdrowotnej wyniesie 270,9 zł.

  • iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym, o którym mowa w art. 81 ust. 2, i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtowo będzie uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

  • Przychód roczny < 60 000 zł à składka zdrowotna będzie liczona jako 9% od kwoty 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku;
  • Przychód roczny pomiędzy 60 000 zł  a 300 000 zł à składka zdrowotna będzie liczona jako 9% od kwoty  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku;
  • Przychód roczny  > 300 000 zł à składka zdrowotna będzie liczona jako 9% od kwoty 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

4. Karta podatkowa

W przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej składka zdrowotna będzie wynosiła 9% od wynagrodzenia minimalnego.

W 2022 roku kwota składki zdrowotnej dla firm na karcie podatkowej wynosić będzie 270,90 zł.

Należy pamiętać, że zgodnie z założeniami Polskiego Ładu opisywana forma opodatkowania ma ulec „zamrożeniu”. Oznacza to, że od 2022 roku kartą podatkową będą mogły rozliczać się jedynie te firmy, które zdecydowały się na tę formę opodatkowania do końca grudnia 2021 roku. Od 2022 roku nie będzie już bowiem możliwości dokonania takiego wyboru.

5. Wspólnicy spółki komandytowej

Składka zdrowotna będzie wynosiła 9% oraz będzie obliczana od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

6. Członkowie zarządu i prokurenci

Stawka składki zdrowotnej będzie wynosiła 9% i będzie obliczana od pobranego wynagrodzenia.

Dodatkowe informacje

Zmianie ulegnie również termin opłacania składki zdrowotnej. Nowe terminy będą kształtować się w następujący sposób:

  • do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną;
  • do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.