Ryczałt od dochodów spółek – „estoński CIT”

Informacje ogólne

Obowiązujący ryczałt od dochodów spółek kapitałowych wiąże się ze spełnieniem licznych kryteriów, w związku z czym z ponad 200 tysięcy uprawnionych spółek kapitałowych z „estońskiego CIT” skorzystało…zaledwie 337 z nich.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy ryczałt od dochodów spółek (nazywany wcześniej ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych) „jest adresowany do podatników CIT z sektora małych i średnich przedsiębiorstw o prostej strukturze udziałowej, prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą i zamierzających realizować proinwestycyjną strategię rozwoju. Celem przepisów w zakresie ryczałtu od dochodów jest wspieranie przedsiębiorców o słabszej pozycji konkurencyjnej i wyrównywanie ich szans na rynku.”

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu:

1) z estońskiego CIT będą mogły skorzystać również spółki komandytowe oraz spółki komandytowo  akcyjne oraz spółdzielnie , o ile wspólnikami będą jedynie osoby fizyczne;

2) limit przychodów w wysokości 100 000 000 zł zostanie zlikwidowany;

3) ponoszenie nakładów inwestycyjnych przestanie być obowiązkiem.

Warunki dotyczące ryczałtu od dochodów spółek od 1 stycznia 2022 r.

  1. wymóg prowadzenia w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników (tj. 3 pracowników – nie dotyczy start-upów);
  2. prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury.

Stawki podatku nie będą zależne od poziomu inwestycji i będą wynosić:

10 % dla tzw. małych podatników

20 % dla pozostałych podatników

W przypadku wypłaty dywidendy przez wspólnika – musi on zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 %. Zgodnie z projektem Polskiego Ładu podatnik będzie miał możliwość obniżenia podatku o wysokość 70% lub 90% podatku zapłaconego przez spółkę.

Kolejną zachętą, mającą nakłonić do skorzystania z tzw. estońskiego CITu jest fakt, że rozliczenie w sposób estoński przez przynajmniej 4 lata spowoduje, że wygaśnie zobowiązanie podatkowe z tytułu korekty do wyniku finansowego.

Dodatkowo spółki, które będą korzystały z ryczałtu od dochodów spółek i u których wartość sprzedaży wraz z podatkiem od towarów i usług nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym 4 mln euro będą mogły rozliczać podatek od towarów i usług kwartalnie.

Dodatkowe informacje

Istotnym momentem z punktu widzenia podatników, którzy decydują się na skorzystanie z „estońskiego CIT” jest wyjście z ryczałtu (lub utrata prawa do jego stosowania) i zapłata podatku od zysków zatrzymanych w trakcie jego korzystania.

Warto zwrócić uwagę na propozycję zmian – aktualnie podatek ten może zostać zapłacony w ratach, maksymalnie w ciągu trzech kolejnych lat. Zgodnie z proponowanymi zmianami, moment płatności podatku zostanie skorelowany z momentem dystrybucji zysku niezależnie od jego formy. Będzie to 20. dzień kolejnego miesiąca następującego po miesiącu dystrybucji zysku, nie później niż 20. dzień siódmego miesiąca roku, w którym dokonano dystrybucji.

Podsumowanie

Podsumowując estoński CIT można uznać, że:

1) w przypadku reinwestowania zysków nie będzie konieczności płacenia podatku dochodowego;

2)  w przypadku wypłaty części lub całości zysków obciążenia podatkowe będą niższe niż w sytuacji podlegania „klasycznemu” podatkowi dochodowemu;

3) ryczałt od dochodów spółek może być odpowiedzią przedsiębiorców na spodziewany wzrost składki zdrowotnej oraz obciążeń z nią związanych.