Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie dla podatników rozliczających się według skali podatkowej

Informacje ogólne

Wśród zmian „na plus” w planowanym Polskim Ładzie z całą pewnością możemy wskazać podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł rocznie.

Ustawodawca przewidział podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 000 zł, poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Kwota zmniejszająca podatek nie będzie malała wraz ze wzrostem dochodów, jak to miało miejsce do tej pory.

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł tj. 425 zł miesięcznie). Dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.

Kto skorzysta ze zmian ?

  • każdy podatnik, który rozlicza się według skali podatkowej;
  • dzięki zmianie podatnicy, którzy obecnie otrzymują wynagrodzenie lub emeryturę do wysokości 2 500 brutto nie będą płacić podatku dochodowego w ogóle;
  • w przypadku zaliczek pobieranych przez płatników od przychodów np. z tytułu umów zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich (o których mowa w art. 35 ust. pkt 1 5, 6 i 8, art. 41 ust. 1 ustawy PIT) płatnik będzie mógł nie pobierać zaliczek na podatek – na pisemny wniosek podatnika.
    Prawo do złożenia wniosku przysługiwać będzie podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (czyli kwoty 30 000 zł), oraz poza dochodami od tego płatnika podatnik nie uzyskuje innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia,  o którym mowa w art. 32 ust. 3, lub są opłacane na podstawie art. 44 ust. 3. W ten sposób podatnik będzie korzystał w kwoty wolnej już w trakcie roku, a nie dopiero po jego zakończeniu i złożeniu zeznania podatkowego;
  • możliwość korzystania z kwoty wolnej projekt ustawy przewiduje również w odniesieniu do podatników obowiązanych do samodzielnego opłacania zaliczek (tj. podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej oraz podatnicy osiągający przychody z najmu lub dzierżawy) Stosowną regulacje przewidziano w art. 44 ust. 3ab ustawy PIT.