Polski Ład – zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych

Informacje ogólne

Jedną z pierwszych, negatywnych informacji, która wynika z Polskiego Ładu jest zmiana w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych – to znaczy, że podatnik utraci możliwość amortyzowania mieszkań, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.  W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 26 lipca 2021r. można przeczytać, że głównym celem poniższych działań jest „zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych obywateli”.

Aktualne regulacje zakładają, że amortyzacji podlegają budynki (lokale) mieszkalne, o ile podatnik podejmie decyzję o ich amortyzowaniu.

Czynnikiem warunkującym dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych jest wprowadzenie środka trwałego – w tym przypadku budynku (lokalu) mieszkalnego do ewidencji środków trwałych.

Zgodnie z projektem art. 22c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzyma następujące brzmienie: amortyzacji nie podlegają

  • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami,
  • lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

 służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.

Z założeń projektu ustawy wynika, że od daty wejścia w życie nowych przepisów* podatnicy zostaną pozbawieni możliwości amortyzowania mieszkań, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.

Co ważne, prowadząc działalność gospodarczą, nadal będzie można amortyzować budynki oraz lokale użytkowe.

Czego dotyczy zmiana

Rządzący wskazują, że wyłączeniu z amortyzacji mają podlegać lokale mieszkalne, których wartość nie maleje, a wzrasta. Powszechnie wiadomo, że amortyzacja jest związana ze spadkiem wartości środka trwałego, zaś w przypadku lokali mieszkalnych ich wartość, jak już wspomniano, wzrasta. Zdaniem rządzących podatnicy decydują się na lokowanie swoich oszczędności w lokalach mieszkalnych, przez co popyt na lokale mieszkalne wzrasta. Zahamowania tego trendu, według strony rządzącej, można dokonać wtedy, gdy pozbawi się podatników możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Należy także wspomnieć, że popyt na mieszkania, choć ma istotne znaczenie, nie jest jedynym czynnikiem od którego zależą ceny mieszkań. Pod uwagę należy wziąć także inflację, która przyczyniła się do wzrostu cen materiałów budowlanych.

Oprócz przedsiębiorców, których głównym celem działalności jest wynajem mieszkań warto wspomnieć również o podatnikach prowadzących działalność gospodarczą, którzy  wykonują ją w ramach wolnych zawodów – w tym przypadku bardzo często ich miejscem pracy jest wydzielona część budynku (lokalu)  mieszkalnego, która również podlega, w proporcjonalnej części, amortyzacji – a która od dnia wejścia w życie nowych przepisów –  nie będzie już podlegała amortyzacji.

Powyższy artykuł ma zastosowanie zarówno do podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatku dochodowego od osób prawnych.

*Dokładna data wejścia w życie zmian nie jest jeszcze znana. W pierwotnej wersji uzasadnienia do Polskiego Ładu jako datę wejścia w życie wskazywano 1 stycznia 2022 r., jednak coraz częściej pojawiają się informacje wskazujące datę 1 stycznia 2023 r. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.