Ulga dla klasy średniej rozliczającej się według skali podatkowej

 

Adresatami ulgi będą podatnicy zatrudniani na podstawie:

  1.  stosunku służbowego,
  2. stosunku pracy,
  3. pracy nakładczej lub
  4. spółdzielczego stosunku pracy.

Z ulgi dla klasy średniej będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają podatek według skali podatkowej.

Możliwość stosowania ulgi będą mieli również podatnicy osiągający dochody, bez pośrednictwa płatników, ze stosunku pracy z zagranicy.

Ulga polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów. Przy czym nie chodzi o każdy rodzaj przychodów, a wyłącznie o  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT, czyli podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku.

Wysokość przychodów

Prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody w  wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

W kwocie tych przychodów nie będą uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Uwzględniane będą wyłącznie te przychody z art. 12 ust. 1 ustawy PIT, które będą pomniejszane o zryczałtowane koszty kwotowe, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT lub koszty faktycznie poniesione określone zgodnie z art. 22 ust. 10 (w części dotyczącej przekroczenia 50% normy) i ust. 11 ustawy PIT.

Sposób obliczania ulgi

Wysokość ulgi będzie ustalana według dwóch odrębnych wzorów. Wybór właściwego algorytmu uzależniony będzie od wysokości rocznych przychodów.

  1. W przypadku podatników, którzy mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 102 588 zł, kwota obniżki korygującej wyniesie:

(przychody z pracy x 0,06684549) – 4 572 zł : 0,17

2. W przypadku podatników, których przychody roczne są wyższe od 102 588 zł i nie przekraczają kwoty 133 692 zł, kwota ulgi wyniesie:

-(przychody z pracy x 0,07346090) + 9821,75 zł : 0,17

Zaliczki na podatek

Ulga stosowana będzie w rozliczeniu rocznym oraz przy obliczaniu zaliczek na podatek między innymi przez zakłady pracy, które będą stosować ulgę za miesiące, w których podatnik uzyska od tego zakładu pracy przychody w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł.

Jeżeli warunek wysokości i rodzajów przychodów będzie spełniony, zakład pracy pomniejszy dochód o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według jednego z wzorów:

(A x 0,06684549) – 381 zł : 0,17

gdzie A oznacza przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wyższej od 5 701 zł i nieprzekraczającej kwoty 8 549 zł miesięcznie,

albo

-(A x 0,07346090) + 818,48 zł : 0,17

gdzie A oznacza przychody wysokości wyższej od 8 549 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 141 zł miesięcznie.